UserDatePointsEntry
Elizabeth RidenourNovember 27, 2018 10:52 am5 PointsPoints
Aline BergemannNovember 27, 2018 10:52 am5 PointsPoints
Carmen KrausNovember 27, 2018 10:52 am5 PointsPoints
Crystal ConnNovember 27, 2018 10:52 am5 PointsPoints
Linda WinseyNovember 27, 2018 10:52 am5 PointsPoints
Linda WinseyNovember 27, 2018 10:52 am5 PointsPoints
Kristen YoungNovember 27, 2018 10:52 am5 PointsPoints
marie PatrickNovember 27, 2018 10:52 am5 PointsPoints
Betsy HolderNovember 27, 2018 10:52 am5 PointsPoints
Janis PoolNovember 27, 2018 10:52 am5 PointsPoints
sshoppergirl@yahoo.comNovember 27, 2018 10:49 am100 PointsPoints
k.kolish2493@gmail.comNovember 27, 2018 10:49 am100 PointsPoints
Doralynn KeltnerNovember 27, 2018 10:49 am100 PointsPoints
byronkgriffin@live.comNovember 27, 2018 10:49 am100 PointsPoints
mjjarafitness@yahoo.comNovember 27, 2018 10:49 am100 PointsPoints
tiinaa1982@gmail.comNovember 27, 2018 10:49 am100 PointsPoints
delenabixler@gmail.comNovember 27, 2018 10:49 am100 PointsPoints
bier.brandi@gmail.comNovember 27, 2018 10:49 am100 PointsPoints
semmem1@yahoo.comNovember 27, 2018 10:49 am50 PointsPoints
Kyle FloydNovember 27, 2018 10:49 am50 PointsPoints